25-04-2019 01:25

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Khoa học ASEAN - US dành cho Phụ nữ năm 2019 trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN và Hoa Kỳ.

more
25-04-2019 01:21

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn.

more
24-04-2019 06:28

Thực hiện công văn số 668/ĐHQG-KHCN ngày 17/4/2019 của Giám đốc Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019 và kế hoạch 2020, trên cơ sở tổng hợp các số liệu đơn vị đã báo cáo trong thời gian qua Trường đề nghị đơn vị rà soát, báo cáo bổ sung đầy đủ các thông tin theo nội dung đính kèm và theo các biểu mẫu

more
22-04-2019 08:41

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XV này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp tổ chức.

more