19-06-2018 08:56

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên)

more
13-06-2018 09:02

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” (sau đây gọi là Giải thưởng), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng năm 2018.

more
08-06-2018 04:05

Thực hiện công văn số 559/ĐHQG-KHCN ngày 03/4/2017 của Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017-2018 và kế hoạch 2019, Trường đề nghị đơn vị báo cáo đầy đủ theo nội dung đính kèm và theo các biểu mẫu

more
31-05-2018 03:09

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hiệp hội các doanh nghiệp Rượu Châu Á - Thái Bình Dương (APIWSA) đã thống nhất  tài trợ kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2018 với chủ đề "nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng rượu bia đến hành vi điều khiển mô tô xe máy tại Việt Nam".

more