04-04-2019 01:43

Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam tiến hành tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Xúc tác – hấp phụ cho Công nghiệp Lọc Hóa dầu, năng lượng mới và phát triển bền vững” (Catalysis – Adsorption for Refining, Petrochemical Processes, renewable energy and sustainable development).

more
03-04-2019 03:21

Theo chương trình hoạt động năm 2018, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học tập trung vào công tác chuyên môn của các Trường. Chủ đề của Hội thảo: "Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các Trường Đại học Cao đẳng".

more
03-04-2019 03:21

Tạp chí Khám phá tổ chức Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2018 từ 19/6/2018 đên hết ngày 10/11/2018.

more
22-03-2019 07:19

Trên cơ sở Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ký ngày 15/10/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM về việc ban hành quy định xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Tp. HCM, Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án kính đề nghị Quý đơn vị xem xét, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2020.

more