Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học công nghệ

10-08-2017 08:26

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

Một trong những điều kiện để được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là vấn đề nhân lực khoa học và công nghệ. Theo đó, mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 01 (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

Về trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập như sau: Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm tờ trình về việc thành lập, đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động. Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập được lập thành 02 (hai) bộ và gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan sau đây phải có ý kiến thẩm định: Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Trung ương; Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ khác.

Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thành lập xem xét và ra quyết định thành lập. Trường hợp không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học; việc thẩm định thành lập cơ sở giáo dục đại học công lập phải có sự tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí sau đây: Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực; Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực; Có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ, ngành.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ; Đề án khoa học cấp bộ; Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ; Dự án khoa học và công nghệ cấp bộ; Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp bộ.

Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập có trách nhiệm hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tuân thủ đạo đức nghềnghiệp, độc lập, trung thực, khách quan và khoa học của hoạt động tư vấn; Chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình; Giữ bí mật các thông tin nhận được trong quá trình hoạt động tư vấn, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, thỏa thuận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.