Chuẩn hóa thông tin trong các công bố khoa học

05-05-2020 02:44

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐHBK) đề nghị Quý Đơn vị và Thầy Cô chuẩn hoá các thông tin trong các công bố trong và ngoài nước.

 

Căn cứ quyết định số 1614/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về vệc ban hành Quy định công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế;

Căn cứ công văn 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc sửa đổi thông tin cách thức trình bày trong các công bố quốc tế.

Chuẩn hoá các thông tin cụ thể như sau:

[Tiếng Việt]

Tên tác giả và cơ quan công tác:

Tên tác giả A1,2,3, Tên tác giả B3, Tên tác giả C1,2,3,*
1 Bộ môn DDDD [hoặc] Phòng thí nghiệm/Trung tâm EEEE, Khoa FFFF (tùy theo quy định của tạp chí), Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
2 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
3 Trường Đại học GGGG (nếu có hợp tác với đơn vị khác ngoài Trường)

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (sử dụng email Trường)

Lời cảm ơn:

*  Có hỗ trợ kinh phí từ đề tài/dự án:
Nghiên cứu này được tài trợ bởi XXXX trong khuôn khổ đề tài mã số YYYY (bắt buộc). Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ thời gian và phương tiện vật chất cho nghiên cứu này (tùy theo quy định của tạp chí).

*  Không có hỗ trợ kinh phí từ đề tài/dự án:
Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ thời gian và phương tiện vật chất cho nghiên cứu này (Tùy theo quy định của tạp chí).

 

[Tiếng Anh]

Author và Affiliation

Author A1,2,3, Author B3, Author C1,2,3*
1 Department of DDDD/Laboratory/Center EEEE, Faculty of FFFF (tùy theo quy định của tạp chí), Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), 268 Ly Thuong Kiet Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
2 Vietnam National University Ho Chi Minh City, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,Vietnam
3 University of GGGG (nếu có hợp tác với đơn vị khác ngoài Trường)

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (sử dụng email Trường)

Acknowledgement:    

*  Có hỗ trợ kinh phí từ đề tài/dự án:
This research is funded by XXXX under grant number YYYY (Bắt buộc). We would like to thank Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM for the support of time and facilities for this study (Tuỳ theo quy định của tạp chí).

*  Không có hỗ trợ kinh phí từ đề tài/dự án:
We would like to thank Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM for the support of time and facilities for this study (Tùy theo quy định của tạp chí).

Đối với các Luận văn, Luận án, Đề tài, Báo cáo Khoa học bao gồm báo cáo miệng và poster phải có thông tin bằng tiếng Việt “Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ thời gian và phương tiện vật chất cho nghiên cứu này.” Hoặc bằng tiếng Anh “We would like to thank Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) for the support of time and facilities for this study.”

Đối với các hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ, thông tin đơn vị công tác cần ghi rõ:

1 Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
2 Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường ĐHBK đề nghị quý đơn vị, quý Thầy Cô ghi đầy đủ và đúng thông tin về tác giả, cơ quan công tác và lời cảm ơn trong các công bố trong và ngoài nước, luận văn, luận án, đề tài và báo cáo khoa học như nêu trên.
Công bố không thực hiện quy định sẽ không được tính điểm công trình cho nhiệm vụ 2 hàng năm.

Bài viết cũ:

Quy định mới trong công bố bài báo quốc tế (12/2019)

Quy định công bố kết quả NCKH (8/2018)

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort