Quy định công bố kết quả NCKH

10-07-2018 03:25

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ban hành quyết định 793/QĐ-ĐHQG ngày 05/7/2018 về việc ban hành Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

* Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân là công chức, viên chức, người học hiện đang làm việc và học tập tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM, Văn phòng và Ban chức năng của ĐHQG-HCM.

* Mục tiêu: Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực về khoa học và công nghệ trong hệ thống ĐHQG-HCM; triển khai các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời thúc đẩy hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân, tổ chức, các đơn vị thuộc ĐHQG-HCM hoặc của ĐHQG-HCM.

* Nguyên tắc công bố:

- ĐHQG-HCM khuyến khích các cá nhân, tập thể thực hiện việc công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế và thực hiện đúng theo quy định về quyền sở hữu, quyền tác giả được quy định trong quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học; Luâth sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ và các bộ Luật liên quan khác; tuân thủ Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại ĐHQG.

- Việc công bố thông tin trong hoạt động NCKH phải đảm bảo tính nguyên gốc, giá trị khoa học của thông tin.

- Tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài viết của cơ sở tiếp nhận trong nước và quốc tế.

- Tên ĐHQG-HCM, tên đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM phải được ghi kèm theo thông tin tác giả trong các hình thức công bố và các loại hình công trình nghiên cứu khoa học.

* Cách thức trình bày:

- Tên tiếng Việt:

Tên tác giả, Tên đơn vị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VD: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

hoặc:   Tên tác giả, Tên đơn vị, ĐHQG-HCM (VD: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM)

- Tên tiếng Anh:

Tên tác giả, Tên đơn vị (tiếng Anh), Vietnam National University Ho Chi Minh City (VD: Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh City)

hoặc:    Tên tác giả, Tên đơn vị (tiếng Anh), VNU-HCM (VD: Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM)

(Tên đơn vị được hiểu là tên của đơn vị thành viên hoặc đơn vị trực thuộc hệ thống ĐHQG-HCM. Trong một số trường hợp, nếu tác giả/ nhóm tác giả muốn đưa tên Phòng thí nghiệm nơi thực hiện nghiên cứu vào thông tin của tác giả trong công bố, thì tên của PTN sẽ được ghi ngay sau tên tác giả/ nhóm tác giả, sau đó là tên đơn vị và tên ĐHQG-HCM).

Download Quyết định 793/QĐ-ĐHQG