Đề xuất dự án đầu trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2019

11-04-2018 01:58

Nhằm tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2019.

- Cơ sở pháp lý là Quy định về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM có nhu cầu đầu tư trang thiết bị nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điều 5, 6 của Quy định trên có thể đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo mẫu đính kèm.

- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo các biễu mẫu quy định, nộp đúng thời hạn, có hồ sơ sơ tuyển cấp đơn vị. Thành phần hội đồng sơ tuyển cấp đơn vị gồm đại diện lãnh đạo cơ quan, các phòng ban chức năng liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tính khoa học, tính khả thi của các dự án và lập danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên.

Quý Thầy cô và các đơn vị vui lòng gửi danh mục và hồ sơ các dự án đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 15h ngày 9/3/2018, để Phòng tổng hợp và tổ chức sơ tuyển cấp đơn vị.

Download

Thông báo và biểu mẫu

Quyết định 59

Biểu mẫu