Đề tài Trường 2018

12-11-2018 07:13

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đăng ký xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường thực hiện năm 2018.

Quý Thầy/Cô vào website của Phòng KHCN&DA theo địa chỉ: http://www.khcn.hcmut.edu.vn/khcn/ vào mục Đăng ký đề tài hoặc vào Cổng Nhân sự Bách Khoa để tiến hành đăng ký. Bộ hồ sơ đề tài theo mẫu bao gồm:

•    BM02/KHCN-08 (thuyết minh, đăng ký trực tuyến);
•    BM03/KHCN-08 (dự toán);
•    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và cán bộ tham gia theo mẫu của Trường ĐHBK. (in trực tuyến)
•    Kinh phí đề tài:
       * Tối đa 30.000.000 đồng (đối với đề tài sản phẩm đăng ký là bài báo Tạp chí trong nước).
       * Tối đa 100.000.000 đồng (đối với đề tài sản phẩm đăng ký là bài báo Tạp chí Quốc tế thuộc ISI).

Các Khoa nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức xét duyệt. Thời gian nhận hồ đăng ký, xét duyệt do Khoa quyết định thông báo đến cán bộ của Khoa. Vì vậy, kính mong Quý Thầy cô theo dõi thông tin hướng dẫn của Khoa để nộp hồ sơ tại Khoa đúng thời hạn.

Kính mong các Thầy cô theo dõi thông tin của Khoa để nộp hồ sơ đúng thời hạn (Hệ thống đăng ký đề tài online chỉ thể hiện ngày đăng ký cuối cùng của Trường, không phải là ngày đăng ký cuối cùng của Khoa)