Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật"

22-03-2019 07:19

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật".

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật" (The Fourth International Conference on Reseach in Intelligent and Computing in Engineering) được tổ chức vào ngày 08-09/8/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hội thảo là một sự kiện để các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật về Điện, Điện tử và Công nghệ thông tin đóng góp, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của mình, đồng thời cũng là diễn đàn quốc tế để các nhà nghiên cứu trao đổi học thuật, định hướng nghiên cứu.

Link hội nghị: https://riceconference.in/     

Chủ đề chính của hội thảo:

      - Trí tuệ nhân tạo và học máy
      - Điều khiển tự động
      - Xử lý tín hiệu
      - Truyền thông dữ liệu
      - VLSI và hệ thống nhúng
      - Mạng vạn vật và ứng dụng     

Các bài báo được chấp nhận đăng và báo cáo tại hội nghị sẽ được xuất bản tại thư viện số của Nhà xuất bản Springer, quyển "Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC)" thuộc danh mục chỉ số SCOPUS.     

Thời hạn nộp báo cáo và chấp nhận:

      - Hạn nộp toàn văn: 31/3/2019
      - Thông báo chấp nhận: 01/6/2019
      - Hoàn thiện báo cáo: 10/6/2019
      - Ngày tổ chức Hội nghị: 08-09/8/2019

Bài viết tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi qua hệ thống easychair tại địa chỉ: https://riceconference.in/publications/

Download Thông báo