Kết luận thanh tra nhiệm vụ KH&CN

12-02-2019 03:41

Thông báo kết luận thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài cấp Thành phố của TS. Huỳnh Phú Minh Cường "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất"

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra công văn 2935/KL-SKHCN về kết luận thanh tra nhiệm vụ KH&CN tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM năm 2018.

Tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất"

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Huỳnh Phú Minh Cường.

Tổng kinh phí đề tài: 9.850.000.000 đồng.

Kết luận: Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu xuất sắc.

Download Kết luận thanh tra