Hội nghị Khoa học Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

12-12-2018 03:27

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quàng Ninh, Việt Nam, từ 07-09/08/2019 (dự kiến).

Thành phần tham gia hội nghị:

- Các cán bộ khoa học và sinh viên làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân trong nước.

- Các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.

- Các nhà khoa học thuộc các Trường, Viện nghiên cứu quốc tế.

- Đại diện Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) và một số tổ chức khác.

Hình thức tổ chức:

- Phiên toàn thể: Các báo cao mời và thảo luận chung.

- Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster)

- Tọa đàm chuyên đề.

Các ấn phẩm của Hội nghị:

- Tuyển tập chương trình và tóm tắt báo cáo Hội nghị KHCN hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

- Một số bài báo sẽ được chọn đăng trong Tạp chí Nuclear Science and Technology của Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

- Các báo cáo có chất lượng tốt sẽ được chọn để gửi phản biện và đăng tại ấn phẩm đặc biệt của một số tạp chí quốc tế.

Thời hạn:

- 20/1/2019: Thời hạn nộp bản đăng ký tham gia Hội nghị và tóm tắt báo cáo.

- 20/4/2019: Thời hạn nộp báo cáo toàn văn.

- 20/6/2019: Thời hạn thông báo kết quả cho tác giả báo cáo.

Thông tin chi tiết xem tại website Hội nghị: http://vinanst.vinatom.gov.vn/

Download Thông báo