Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh

05-11-2018 07:30

Nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHGQ-HCM) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) đã ký kết ngày 24/7/2018 và thực hiện 04 chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu của TP.HCM giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, ĐHQG-HCM kính mời Quý Thầy cô đề xuất các nhiệm vụ cụ thể góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, đồng thời phát huy thế mạnh nguồn lực khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM.

Các nhiệm vụ đề xuất cần có sự hợp tác với doanh nghiệp và chú trọng đến sản phẩm đầu ra mang tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, xã hội và phát triển bền vững của TP.HCM. Kinh phí cho mỗi nhiệm vụ tùy thuộc vào đề xuất của Quý Thầy cô, trong đó có thể mua công nghệ hoặc thuê chuyên gia nếu cần thiết.

Quý Thầy cô vui lòng đề xuất theo Mẫu phiếu đề xuất và gửi về Phòng KHCN&DA trước ngày 9/11/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download

Công văn của ĐHQG

Biên bản hợp tác