Giải thưởng Kovalevskaia

26-09-2018 09:22

Theo công văn số 1696/ĐHQG-KHCN ký ngày 06/9/2018 của Đại học Quốc Gia TP.HCM, Trường Đại học Bách Khoa thông báo về việc tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 do Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tổ chức cho một cá nhân và một tập thể nữ  tiêu biểu xuất sắc làm công tác nghiên cứu khoa học (NCKH).

I.    Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

1.    Là phụ nữ Việt Nam và đang làm công tác NCKH thuộc một trong những lĩnh vực sau đây: toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học, y học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin....;

2.    Có nhiều công trình, đề tài NCKH xuất sắc, được ứng dụng trong thực tiễn;

3.    Có đóng góp tích cực vào việc xây dựng Bộ, ngành.

4.    Giỏi trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, đảm việc nhà, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ của đơn vị, bộ, ngành.

II. Tiêu chuẩn đối với tập thể:  

1.    Là tập thể/nhóm các nhà khoa học người Việt Nam, trong đó người đứng đầu là nữ và có ít nhất 70% các thành viên là nữ.

2.    Có công trình, đề tài NCKH xuất sắc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như: toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học, y học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, được thừa nhận và ứng dụng trong thực tiễn;

3.    Đóng góp tích cực vào việc xây dựng Bộ, ngành;

4.    Các thành viên nữ trong tập thể là những phụ nữ giỏi trong công tác NCKH, đảm việc nhà, đóng góp cho phong trào phụ nữ của đơn vị và phong trào phụ nữ cả nước. 

    Phòng KHCN&DA kính đề nghị BCN Khoa giới thiệu một cá nhân và một tập thể nữ tiêu biểu xuất sắc làm công tác NCKH thuộc Khoa tham gia giải thưởng Kovalevskaia 2018 thỏa các tiêu chuẩn nêu trên.

Hồ sơ gửi về: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (Phòng 314 A4)

Thời gian nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 10/ 10/ 2018 (thứ Tư)

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Vân (điện thoại nội bộ: 5388)

Download Thông báo và thể lệ