30-08-2018 04:29

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 tỉnh Long An.

more
30-08-2018 03:09

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2018.

more
09-08-2018 02:33

Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2018 (đợt 1), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

more
10-07-2018 03:25

Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019.

more