29-03-2019 02:19

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

more
25-03-2019 01:29

Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh Bình Phước để các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

more
22-03-2019 03:46

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công văn số 394/BKHCN-HTQT ngày 22/2/2019 về việc kêu gọi đề xuất hợp tác thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2020.

more
22-03-2019 03:45

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

more