08-01-2018 10:58

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chọn lựa các nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiến hành đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai KH&CN năm 2019 cho tỉnh Gia Lai.

more
08-01-2018 10:57

Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn, Sợ KH&CN Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cáp tỉnh năm 2019 của tỉnh Tây Ninh.

more
19-12-2017 02:28

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 1.

more
27-11-2017 09:12

Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018 (đợt 2). Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 01 dự án cấp tỉnh năm 2018 (đợt 2).

more