11-04-2018 01:57

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện dự án cấp tỉnh năm 2018.

more
11-04-2018 01:57

Căn cứ quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quãng Ngãi, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2019 cho tỉnh Quãng Ngãi.

more
11-04-2018 01:57

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo kính mời các Sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 cho tỉnh Lâm Đồng.

more
11-04-2018 01:56

Thực hiện kế hoạch xác định nhiệm vụ KH&CN hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2018-2019.

more