10-07-2018 03:25

Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019.

more
09-07-2018 01:33

Căn cứ theo công văn số 448/ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2018 của Ban Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-HCM (KH&CN) về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2019 (gọi tắt loại B, C), Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký đề tài loại B

more
29-06-2018 02:23

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2018, họp ngày 24/5/2018; Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp và kỹ thuật năm 2018, họp ngày 01/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ở Hậu Giang năm 2018.

more
06-06-2018 10:01

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

more