17-01-2018 03:03

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo kính mời các Sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 cho tỉnh Lâm Đồng.

more
17-01-2018 02:39

Thực hiện kế hoạch xác định nhiệm vụ KH&CN hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2018-2019.

more
17-01-2018 02:15

Để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2019 theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2019.

more
17-01-2018 01:36

Căn cứ quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quãng Ngãi, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2019 cho tỉnh Quãng Ngãi.

more