27-08-2019 08:50

Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020 đến hết ngày 31/08/2019.

more
27-08-2019 08:45

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các nhà khoa học, nhà quản lý để xây dựng phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.

more
27-08-2019 08:02

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 - 2020; Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020.

more
23-07-2019 07:29

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm về việc tuyển chọn đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cấp Trường sẽ do Khoa triển khai đăng ký và xét duyệt. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đến Quý Thầy/Cô quan tâm và tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thực hiện trong năm 2019.

more