10-08-2017 08:26

Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và một số nội dung liên quan đến việc đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

more
10-08-2017 08:26

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016, sở Khoa học và Công nghệ Đak Nông thông báo đến các doanh nghiệp, các tổ chức Khoa học và Công nghệ, các Viện, các Trường và các nhà khoa học tham gia đề xuất các nhiệm vụ KH&CN.

more
10-08-2017 08:26

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2015

more
10-08-2017 08:26

Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) hướng dẫn các Viện, Trường, Cơ quan, đơn vị Trung ương (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2016

more