04-12-2018 03:18

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân, các nhà khoa học có đủ năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh quý IV năm 2018.

more
25-09-2018 01:33

Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019.

more
30-08-2018 04:29

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 tỉnh Long An.

more
30-08-2018 03:09

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2018.

more