24-08-2017 07:41

Nhằm giải quyết những ách tắc mà ngành, địa phương gặp phải trong quá tổ chức, chỉ đạo và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; Đồng thời, gắn với yêu cầu nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.... Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân và các nhà khoa học đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015.

more
24-08-2017 07:41

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015

more
24-08-2017 07:40

Căn cứ đề xuất của các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn Tp. HCM, Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu nội dung về đặt hàng nghiên cứu KH & CN để giải quyết yệu cầu trong công tác quản lý. Đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hoạt động KH & CN xem xét tính phù hợp, khả năng thực hiện của đơn vị để lập hồ sơ theo mẫu tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện. 

more
23-08-2017 01:26

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017.

more