22-02-2019 09:40

Căn cứ Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.

more
22-02-2019 02:57

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2020 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến tổ chức, cá nhân và nhà khoa học tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2020

more
11-02-2019 08:01

Thực hiện kế họach xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2019-2020.

more
07-01-2019 03:34

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1.

more