10-08-2017 08:26

Bộ Công Thương xin thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020.

more
10-08-2017 08:26

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2016. Đại học Quốc gia Hà Nội kính đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi tới các đơn vị, cá nhân thuộc Quý cơ quan được biết.

more
10-08-2017 08:26

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2015 “Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam”. Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

more
10-08-2017 08:26

Nhằm lập kế hoạch, xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện/thị, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu,… đề xuất các vấn đề phục vụ mục tiêu phát triển ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo các vấn đề sau:

more