04-03-2019 09:42

Căn cứ Công văn số 3157/UBND-KGVX ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về tăng cường đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện trong năm 2019 (đợt 2).

more
04-03-2019 09:38

Để xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm.

more
04-03-2019 08:30

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực (Theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh bình Phước) đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh

more
04-03-2019 03:37

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; Mã số: KC-4.0/19-25.

more