13-03-2019 03:39

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Ban Giám hiệu yêu cầu Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt loại C) sẽ thực hiện trong năm 2020.

more
13-03-2019 03:12

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực gửi hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

more
12-03-2019 01:19

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã cũng như phục vụ cho yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hướng đến xây dựng thành phố thông minh của Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ để đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

more
06-03-2019 03:28

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chọn lựa các nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiến hành đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cho kế hoạch năm 2020.

more