×

lỗi

Image Path "images/Web_Truong/logoF.png" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

Image Path "images/Web_Truong/LogoBK300x200.png" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

10-08-2017 08:26

Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ" (“Fostering innovation through Research, Science, and Technology” (FIRST)) do Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) thành lập làm đầu mối triển khai Dự án, thường trực giúp Bộ thực hiện chức năng chủ đầu tư.

more
10-08-2017 08:26

Theo kế hoạch triển khai dự án AUN/SEED-Net năm 2015, Ban Quản lý Dự án đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến tất cả Thầy/Cô thuộc đơn vị mình về việc tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) trong khuôn khổ Dự án AUN/SEED-Net (dạng đặt hàng) để thực hiện trong năm 2015.

more
10-08-2017 08:26

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C và cấp Trường sẽ thực hiện trong năm 2016 với các thông tin cụ thể như sau:

more
10-08-2017 08:26

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UND tỉnh Quảng Nam ủy quyền một số nội dung trong quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2016.

more