25-03-2019 01:29

Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh Bình Phước để các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

more
22-03-2019 03:46

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công văn số 394/BKHCN-HTQT ngày 22/2/2019 về việc kêu gọi đề xuất hợp tác thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2020.

more
22-03-2019 03:45

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

more
15-03-2019 06:59

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

more