31-01-2018 09:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”.

more
31-01-2018 06:58

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô đăng ký đề tài NCKH cấp Trường sẽ thực hiện trong năm 2018.

more
08-01-2018 10:58

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chọn lựa các nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiến hành đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai KH&CN năm 2019 cho tỉnh Gia Lai.

more
19-12-2017 02:28

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 1.

more