11-04-2018 01:57

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo kính mời các Sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 cho tỉnh Lâm Đồng.

more
11-04-2018 01:56

Thực hiện kế hoạch xác định nhiệm vụ KH&CN hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2018-2019.

more
15-03-2018 06:40

Để xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ năm 2019, Sở KH&CN tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/ dự án/ dự án sản xuất thử nghiệm.

more
15-03-2018 02:08

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2019.

more