11-04-2018 01:58

Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn, Sợ KH&CN Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cáp tỉnh năm 2019 của tỉnh Tây Ninh.

more
11-04-2018 01:57

Để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2019 theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2019.

more
11-04-2018 01:57

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện dự án cấp tỉnh năm 2018.

more
11-04-2018 01:57

Căn cứ quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quãng Ngãi, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2019 cho tỉnh Quãng Ngãi.

more