13-03-2018 10:18

Nhằm xây dựng Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

more
13-03-2018 10:16

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (lần 2).

more
27-02-2018 03:39

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2018 (Quyết định số 336/QĐ-BKHCN và Quyết định số 337/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2018).

more
07-02-2018 09:25

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Ban Giám hiệu yêu cầu Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt loại C) sẽ thực hiện trong năm 2019 với các thông tin.

more