02-04-2019 01:57

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

more
01-04-2019 02:16

Theo công văn số 20/CARE-CV về việc định hướng nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2019 của Phòng thí nghiệm CARE. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA) thông báo các nội dung về việc đăng ký đề tài CARE thực hiện năm 2019.

more
29-03-2019 02:22

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng phương pháp thống kê và đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm và 9 ngành dịch vụ trọng yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

more
29-03-2019 02:19

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

more