12-04-2019 06:49

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 03/4/219 ủa Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng tư vấn lập Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với đề án nêu trên.

more
12-04-2019 01:44

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BKHCN ngày 8/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

more
03-04-2019 03:20

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nghiên cứu KH&CN và dự án Sản xuất thử nghiệm (SXTN).

more
03-04-2019 02:54

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu năm 2019 của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội để các tổ chức, cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện tham gia tuyển chọn.

more