Tuyển chọn tổ chức, nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2015

24-08-2017 07:41

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015

 

* Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website www.lamdongdost.gov.vn  gồm:
- Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án KHCN;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN;
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm đề tài;
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện chính đề tài; (Các Thầy cô vui lòng in LLKH trực tiếp từ trang web LLKH của Trường, Mẫu LLKH đề tài Tỉnh/ Thành phố cho chủ nhiệm và cá nhân tham gia)
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);
- Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện đề tài (nếu có).

* Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 16 bộ (trong đó có 02 bản chính, 14 bản sao(1 bản lưu tại Phòng KHCN&DA)); hồ sơ được niêm phong và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Điện thoại: (063) 3822106- 3821377

* Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì đề tài, dự án KH&CN năm 2015; Tên đề tài, dự án KH&CN dự tuyển; Tên đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện; Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN.

* Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2014 để Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trình ký và tổng hợp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106 để được hướng dẫn cụ thể./.

Download Thông báo tuyển chọn và danh mục tuyển chọn

Biểu mẫu