FIRST: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ

10-08-2017 08:26

Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ" (“Fostering innovation through Research, Science, and Technology” (FIRST)) do Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) thành lập làm đầu mối triển khai Dự án, thường trực giúp Bộ thực hiện chức năng chủ đầu tư.

 

Cục Thông tin KHCN và truyền thông – Bộ KH&CN, Các tổ chức KH&CN công lập, các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để thực hiện các Tiểu dự án. Tùy từng trường hợp cụ thể, các đơn vị này sẽ thành lập các ban quản lý tiểu dự án (SPMU) hoặc ban điều phối để thực hiện các tiểu dự án. Mức độ phần quyền quản lý tài chính và quản lý đấu thầu đối với các SPMU và ban điều phối sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá của Bộ KH&CN và Ngân hàng thế giới về năng lực của những đơn vị thực hiện tiểu dự án theo các tiêu chí đánh giá của Bộ KH&CN và WB.

Mục tiêu tổng quát của dự án : Mục tiêu dài hạn của Dự án“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Mục tiêu cụ thể của dự án: Hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

Năm 2014, dự án FIRST sẽ tổ chức các đợt đánh giá để xét chọn các hồ sơ đề xuất vào các mục sau:

I. “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - FIRST”

Ngày 15/6/2014, Ban Quản lý dự án FIRST đã chính thức thông báo kêu gọi tham gia “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của dự án FIRST” (Thông báo số 01/TB-FIRST-FT). Trong thời gian qua, BQLDA FIRST đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.

BQLDA FIRST xin trân trọng thông báo sẽ tổ chức đợt đánh giá lần thứ nhất trong tháng 11/2014. Lần đánh giá này sẽ xem xét tất cả các hồ sơ được nộp tính đến 17h00 ngày 31/10/2014. Lần đánh giá thứ hai sẽ được thực hiện đối với các hồ sơ đề xuất được nộp từ 1/11 đến 17:00 ngày 31/12/2014.

BQLDA FIRST trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tới Khoản tài trợ hoàn thiện hồ sơ đề xuất và nộp cho BQLDA FIRST.

Thông tin chi tiết xem tại website của dự án First

 

II. “Tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (consortia) - FIRST” – Đợt I, năm 2014

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) – Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài chính ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

+ Kinh phí tài trợ:

- Đối với giai đoạn I, Dự án FIRST cung cấp tối đa 50.000 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ không được chuyển trực tiếp cho Bên thụ hưởng mà sẽ được Ban Quản lý Dự án FIRST quản lý và chi trả trực tiếp cho các hoạt động triển khai.

- Đối với giai đoạn II, Dự án FIRST tài trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện dự án và theo quy trình cạnh tranh. Số tiền tài trợ tối đa tương đương ở mức 300.000 đô la Mỹ trung bình cho mỗi thành viên trong nhóm; nhưng không vượt quá mức trần là 3.000.000 đô la Mỹ.

+ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

- Các đề xuất thuộc Giai đoạn I: được tiếp nhận liên tục kể từ ngày 01/10/2014 – đến 17h, ngày 31/12/2014.

- Các đề xuất thuộc Giai đoạn II: trước 17h00 ngày 01/12/2014. Đối với các đơn vị ở xa sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

Thông tin chi tiết xem tại website của dự án First

 

III. “Khoản tài trợ cho các Doanh nghiệp mới về KHCN và Đổi mới sáng tạo” - (Đợt 1, năm 2014)

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) – Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài chính ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

+ Kinh phí tài trợ: Dự án FIRST tài trợ tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện dự án và theo quy trình cạnh tranh. Số tiền tài trợ tối đa cho mỗi dự án không quá 500.000 đô la Mỹ và có thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận tài trợ và đảm bảo kết thúc dự án trước ngày 30/6/2019. Dự kiến trong đợt 1 đến hết 31/12/2014, Dự án FIRST sẽ sử dụng nguồn kinh phí khoảng 2.000.000 đô la Mỹ (có thể điều chỉnh khi cần thiết) để tài trợ cho các đề xuất.

+ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 17.00 ngày 01/10/2014. Đối với các đơn vị ở xa sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

Thông tin chi tiết xem tại website của dự án First