Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, dự án SXTN năm 2020 của tỉnh Rịa - Vũng Tàu

03-04-2019 03:20

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nghiên cứu KH&CN và dự án Sản xuất thử nghiệm (SXTN).

I. Nguyên tắc xây dựng đề xuất, đặt hàng:

Nguyên tắc xây dựng đề xuất, đặt hàng: Đáp ứng các nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng quy định tại điều 4, Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

2. Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau đây:

+ Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh;

+ Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh;

+ Có tính khả thi trong triển khai thực hiện đề tài, dự án;

+ Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện;

+ Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh;

3. Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính được tạo ra và được lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và các ủy ban nhân dân huyện, thành phố cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

4. Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

II. Định hướng nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ các nganh, lĩnh vực

1. Khoa học xã hội và nhân văn

2. Khoa học và công nghệ biển

3. Công nghệ thông tin và truyền thông

4. Công nghiệp và năng lượng

5. Tài nguyên và môi trường

6. Nông nghiệp

7. Giao thông vận tải

8. Xây dựng

9. Y dược

10. Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

11. Du lịch

12. Quốc phòng và an ninh

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 08/5/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo và phiếu đề xuất