Tuyển chọn tổ chức, nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Tỉnh Rịa - Vũng Tàu

03-04-2019 02:54

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu năm 2019 của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Xã hội để các tổ chức, cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện tham gia tuyển chọn.

I. Danh mục nhiệm vụ:

1. Đề tài: Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đề tài: Nghiên cứu sự tác  động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh dựa vào dự kiện thời tiết và Google Trend.

3. Đề tài: Nghiên cưu loại hình dịch vụ homestay ở Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin chi tiết của đề tài có trong file thông báo.

II. Thủ tục nhận hồ sơ

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có)

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON)

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); Thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC)

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy đinh

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các dự án SXTN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng.

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 22/4/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download

Thông báo

Biểu mẫu