Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

15-03-2019 06:59

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

1. Hồ sơ đề xuất dự án tham gia Chương trình theo quy định tại Điều 14 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (Thông tư 07).

2. Về một số lưu ý khi đề xuất dự án tham gia chương trình:

a. Ưu tiên các dự án:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyên giao công nghệ có tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa;

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp;

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái;

- Dự án có thu hít cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.

b. Các dự án tham gia Chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tịa Khoản 3 và Khoản 4 Điều 6 Thông tư 07.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 25/3/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo..

Download Thông báo

Thông tư 07/2016/TT-BKHCN