Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu triển khai năm 2020 của tỉnh Gia Lai

06-03-2019 03:28

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chọn lựa các nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiến hành đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cho kế hoạch năm 2020.

Các nhiệm vụ đề xuất cần tập trung vào việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Gia Lai. Đồng thời, các nhiệm vụ phảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các ngành, địa phương và có khả năng ứng dụng vào đời sống, sản xuất.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ gồm các nội dung chính sau: Tên nhiệm vụ; sự cần thiết; mục tiêu; nội dung; sản phẩm dự kiến; khả năng và địa chỉ áp dụng; thời gian và kinh phí thực hiện.

Quý Thầy cô vui lòng gửi phiếu đề xuất đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 25/3/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo và Phiếu đề xuất