Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 tỉnh Phú Yên

04-03-2019 09:38

Để xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm.

Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN là đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân về những nhiệm vụ KH&CN mà các tổ chức hoặc cá nhân thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp và của tỉnh Phú Yên.

Các đề xuất thực hiện theo cơ chế đặt hàng và kết quả nghiên cứu phải có khả năng áp dụng vào sản xuất và cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

- Đối với tổ chức/ cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN sử dụng mẫu:

+ Mẫu A1-ĐXNV: dùng cho đề tài hoặc đề án khoa học và công nghệ;
+ Mẫu A1-ĐXNV: dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm;
+ Mẫu A1-ĐXNV: dùng cho dự án khoa học và công nghệ;

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của sở, ngành, UBND cấp huyện: phiếu đề xuất đặt hàng, Biên bản cuộc họp Hội đồng khoa học và công nghệ của sở, ngành địa phương và các tài liệu liên quan theo quy định.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 25/03/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo và biểu mẫu

Biểu mẫu (Word)