Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

04-03-2019 03:37

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; Mã số: KC-4.0/19-25.

Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Theo đó, Chương trình đề ra nội dung, dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá cụ thể như sau:

1. Nội dung

+ Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh;

+ Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

+ Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

2. Dự kiến sản phẩm

+ Có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh…;

+ Có ít nhất 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ ưu đãi tín dụng được ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

3. Chỉ tiêu đánh giá

+ 10 giải pháp công nghệ được ứng dụng rộng rãi phục vụ kinh tế - xã hội; 16 giải pháp công nghệ hữu ích/sáng chế được đăng ký;

+ 08 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào ứng dụng thực tiễn;

+ 40 doanh nghiệp nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ chủ chốt tham gia chương trình ưu đãi tín dụng./.

Cơ chế quản lý và tài chính của Chương trình được thực hiện theo quy định hiện hành đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 11/03/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download

Quyết đinh 2813/QĐ-BKHCN

Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm

Công văn 395/BKHCN-VP kêu gọi đề xuất