Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

22-02-2019 09:40

Căn cứ Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.

 1. Yêu cầu nội dung

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án,…) năm 2020 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, điều hành, phát triển sản xuất, kinh doanh của ngành, địa phương và doanh nghiệp; bám sát những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 đã ban hành tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 ban hành tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 6669/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và những vấn đề đặc biệt quan trọng bức xúc, cấp thiết khác về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh để đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.

Ưu tiên lựa chọn các đề xuất đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng phục vụ yêu cầu: phát triển công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị; phát triển dịch vụ, du lịch; ứng dụng CNSH phục vụ phát
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế biển, đảo; phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủtục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững;…

2. Về phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất: Biểu 1- PĐXNV (mẫu phiếu đề xuất kèm theo Công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://skh.quangngai.gov.vn).

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 20/5/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo và biểu mẫu