Tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Khánh Hòa năm 2019

04-01-2019 01:37

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng tuyển chọn, thuộc kế hoạch KH&CN năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 và Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh bổ sung Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Sở KH&CN xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài:

* Lĩnh vực khoa học tự nhiên:

1/ Đề tài: Điều tra, đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa.

* Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

1/ Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bè vẫu;

2/ Đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosusForsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp  tại Khánh Hòa;

3/ Đề tài: Nghiên cứu quy trình nuôi thương phẩm tôm hùm xanh (Panulirus ornatus);

* Lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ

1/ Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc thu nhận protein thủy phân, dầu cá và biocalcium từ cá biển và phụ phẩm hải sản nhằm ứng dụng trong thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm;

2/ Đề tài: Ứng dụng công nghệ enzym để tách chiết các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa đáp ứng theo yêu cầu làm thực phẩm và mỹ phẩm;

3/ Đề tài: Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm.

* Lĩnh vực khoa học xã hội

1/ Đề tài: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hòa.

     (Nội dung chi tiết của 08 đề tài tuyển chọn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa, địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn/Đề tài dự án khoa học/Danh mục đề tài dự án)

* Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài:

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Đến thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN mà chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trước đây;

b) Nộp sản phẩm đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa sẽ không được tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng;

c) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu cầu của bên đặt hàng, không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

d) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian hai (02) năm.

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong ba (03) năm gần đây, tính đến thời điểm nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

c) Là người chủ trì hoặc tham gia chính trong việc xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

d) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.

3. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

a) Đến thời điểm hết hạn nộp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (bao gồm: đề tài, dự án thuộc chương trình KH&CN cấp tỉnh; đề án khoa học cấp tỉnh; đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh);   

b) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nộp sản phẩm nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN Khánh Hòa để đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành trên 30 ngày đến dưới 6 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời gian hai (02) năm;

c) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;

d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa sẽ xác nhận các điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài theo quy định trên: khi mở thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

* Hồ sơ tham gia tuyển chọn:  Hồ sơ phải đầy đủ các văn bản sau:

1.     1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, theo mẫu quy định (I-0-DON);

2.     2. Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định (mẫu I-1-TMĐTCN, mẫu I-2-TMĐTXH);

3.     3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (I-5-LLTC);

4.     4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (I-6-LLCN);

5.     5. Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu (I-6-LLCN)

  6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (I-7-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu;

7.     7. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).  

8.     8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp);

9.     9. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

* Số lượng bộ hồ sơ: gồm 01 bản gốc và 14 bản sao. (Phòng KHCN&DA lưu 01 bộ)

* Yêu cầu về hồ sơ:

Bộ hồ sơ phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ gồm:

- Tên đề tài;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;

- Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

* Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải nộp đúng hạn trước 17 giờ ngày 25/01/2019. Ngày nhận hồ sơ được xác định là ngày ghi dấu của Bưu điện Nha Trang trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc dấu công văn đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa) trường hợp gửi trực tiếp.

* Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định.

* Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa, địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn/ đề tài dự án khoa học/thủ tục biểu mẫu.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 0258. 3821254

(Nguồn website của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa)

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng KHCN&DA trước ngày 21/01/2019 để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.