Tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh quý IV năm 2018

04-12-2018 03:18

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân, các nhà khoa học có đủ năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh quý IV năm 2018.

Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.

Mục tiêu:

- Xác định hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp tại Lâm Đồng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các nông hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại.

- Lựa chọn và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Xây dựng nô hình ứng dụng công hệ thông tin trong sản xuất rau, hoa.

Sản phẩm:

- Báo cáo đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Bản đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin áp dụng trong nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện Lâm Đồng.

- 05 mô hình rau, 05 mô hình hoa (500-1000 m2 / mô hình) nhằm đánh giá công nghệ thông tin ứng dụng đồng bộ trong sản xuất, quản lý chuỗi giá trị tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Trong đó các mô hình cần phải kiểm soát được các yếu tố: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nước tưới, bón phân qua hệ thống tưới (các yếu tố này tùy thuộc vào đối tượng cây trồng được lựa chọn của mô hình).

- Hội thảo, đào tạo, tập huấn, chuyển giao mô hình.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website http://lamdongdost.gov.vn/home/De-tai-Du-an/type/detail/id/1994

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

+ Bản thuyết minh đề cương

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ

+ Lý lich khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thư ký và các cá nhân tham gia thực hiện chính nhiệm vụ

+ Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có)

+ Các văn bản pháp lý cam kết và giả trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện đề tài (nếu có).

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 17 bộ (trong đó có 02 bản chính, 15 bản sao (1bản Trường ĐHBK lưu, 1 bản ĐHQG lưu))

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 17/12/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.