Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN Chương trình Tây Nam Bộ

10-07-2018 03:25

Văn Phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019.

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo các biểu mẫu tại phụ lục I của Thông tư 08/2017/TT-BKHCN. Hồ sơ bao gồm:

- 01 bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp);

- 12 bản photo (Trường lưu 01 bản);

- 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB;

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và hông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 18/06/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Chi tiết xem tại website của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ