Tuyển chọn tổ chức, nhân chủ trì chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (lần 2) của tỉnh Vĩnh Long

13-03-2018 10:16

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 (lần 2).

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long.

2. Định hướng mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long.

3. Yêu cầu đối với kết quả và sản phẩm:

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- Dự thảo "Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long" đảm bảo các yêu cầu:

+ Đánh giá SWOT hiện trạng công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long.
+ Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các hạn chế bất cập khó khăn hiện nay.
+ Đề xuất các mục tiêu và giải pháp khắc phục và cải thiện.
+ Lộ trình thực hiện.
+ Xác định các nguồn lực và cơ chế chính sách thực hiện.
+ Đề xuất các chương trình, dự án thực hiện.

Các Thầy cô vui lòng gửi 06 bộ hồ sơ đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 04/4/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo