Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang

13-03-2018 10:18

Nhằm xây dựng Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

Các đề xuất, đặt hàng phải theo mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 30/3/2016. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, đề xuất các nghiên cứu theo danh mục đính kèm Phụ lục 1.

Đề xuất cần nêu đầy đủ các nội dung theo mẫu tại Phụ lục 2.

Các Thầy cô vui lòng gửi phiếu đề xuất (bản giấy và file mềm) đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 07/3/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo