Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Ninh Thuận

06-09-2017 07:26

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn (lần 2) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

* Đề tài KH&CN: “Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035”;

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xây dựng và nộp hồ sơ dự tuyển theo các hướng dẫn cụ thể dưới đây:

1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-07);

c) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-12) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);

d) Lý lịch khoa học của cá nhân được giao chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu mẫu BM-02-01-13);

đ) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu mẫu BM-02-01-14);

e) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

g) Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-08) và cần lưu ý các quy định sau để Thuyết minh đảm bảo đủ điều kiện để xem xét dự tuyển:

- Tại mục 21. Tiến độ thực hiện: Đối với mỗi nội dung nghiên cứu, công việc thực hiện phải nêu được kết quả sản phẩm, số lượng người thực hiện, chức danh trong đề tài (chủ nhiệm, thành viên, thư ký...), số giờ thực lao động của mỗi cá nhân để thực hiện nội dung, công việc đó;
- Tại mục 22. Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: Phải đầy đủ các sản phẩm và đáp ứng các mục tiêu theo yêu cầu đặt hàng tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và nêu hết sức cụ thể, chi tiết về các chỉ tiêu định lượng, yêu cầu khoa học cần đạt đối với từng sản phẩm chính sao cho có thể đo lường, đánh giá được;
- Đối với dự toán kinh phí:

+ Về biểu mẫu: Thực hiện theo các biểu mẫu (từ Biểu I.1 đến Biểu I.9) được quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (thay cho phần dự toán kinh phí tại biểu mẫu BM-02-01-08).
+ Về cơ sở pháp lý: Theo các nguyên tắc cơ bản tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng đối với định mức tính công lao động trực tiếp thực hiện theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận v/v ban hành “Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
+ Đối với các thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có): Cần gửi kèm theo các bảng báo giá.

- Phương thức khoán chi: Cần xác định rõ khoán đến sản phẩm cuối cùng hay khoán từng phần (theo Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước).

2. Nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau: - Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, số 34, đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; - Thời hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 13/9/2017. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi theo dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Hồ sơ phải được niêm phong (đóng kín, dán kín) và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Những vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

- Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có quyền từ chối tiếp nhận đối với các hồ sơ không thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên (tại mục 1 và 2).

- Các biểu mẫu của hồ sơ và những quy định liên quan của tỉnh Ninh Thuận đã nêu trong Thông báo này, đề nghị tải về từ cổng thông tin điện tử của tỉnh http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Van-ban-phap-quy.aspx hoặc http://103.20.148.134:8080/Thongbao/News

Các Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ trình ký đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 11/9/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.