27-09-2019 10:11

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm về việc tuyển chọn đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cấp Trường sẽ do Khoa triển khai đăng ký và xét duyệt. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đến Quý Thầy/Cô quan tâm và tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thực hiện trong năm 2019

more
26-09-2019 08:47

Để xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024 thực hiện trong khuôn khổ các đề tài do UBPH về TTNĐ Việt - Nga phê duyệt, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga kính mời các nhà khoa học đăng kú tham gia đề xuất nhiệm vụ theo 03 hướng nghiên cứu khoa học của trung tâm.

more
25-09-2019 04:23

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã triển khai tài trợ cho một số nhiệm vụ KH&CN đột xuất. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn là đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

more
24-09-2019 05:11

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
pornoflow.com