12-09-2017 07:25

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 4).

more
06-09-2017 07:26

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn (lần 2) tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

more
05-09-2017 09:25

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 2).

more
28-08-2017 02:12

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2017.

more