15-05-2020 02:16

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày KH&CN Việt Nam). Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tưu khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; động viên thế hệ trẻ tham gia hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tương lai.

more
15-05-2020 02:15

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Năm nay, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai"

more
15-05-2020 02:13

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 2021.

more
05-05-2020 08:24

Thực hiện công văn số 668/ĐHQG-KHCN ngày 17/4/2019 của Giám đốc Đại học Quốc Gia về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019 và kế hoạch 2020, trên cơ sở tổng hợp các số liệu đơn vị đã báo cáo trong thời gian qua Trường đề nghị đơn vị rà soát, báo cáo bổ sung đầy đủ các thông tin theo nội dung đính kèm và theo các biểu mẫu

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort