Ban biên tập

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THUỘC

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐHQG-HCM

STT

Họ và Tên

Đơn vị Công tác

Chức danh Ban biên tập

1.

GS.TS. Vũ Đình Thành

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Trưởng Ban

2.

GS.TSKH. Lưu Duẩn

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Ủy viên

3.

GS.TS. Lê Chí Hiệp

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

4.

GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

5.

GS.TS. Nguyễn Hữu Niếu

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

6.

GS.TS. Phan Thị Tươi

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

7.

GS.TS. Trần Linh Thước

Trường ĐH KHTN – ĐHQG-HCM

Ủy viên

8.

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

9.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

10.

PGS.TS. Lê Song Giang

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

11.

PGS.TSKH. Lê Văn Hoàng

Trường ĐH Sư Phạm Tp. HCM

Ủy viên

12.

PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

13.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

14.

PGS.TS. Phạm Xuân Mai

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

15.

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

16.

PGS.TS. Mai Thanh Phong

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

17.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Phúc

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên

18.

GS.TS. Lê Tiến Thường

Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM

Ủy viên