Các Chuyên san Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ hoạt động theo giấy phép số 3059/BC-GPXB do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 17/10/1997 cho Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM

Tạp chí bao gồm các lãnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của ĐHQG-HCM được tổ chức thành các Chuyên san. Hiện có 5 chuyên san thường kỳ:

1. Khoa học Tự nhiên

2. Kỹ thuật và Công nghệ

3. Khoa học Trái Đất và Môi Trường

4. Khoa học Xã hội và Nhân văn

5. Khoa học Kinh tế - Luật và Quản lý Khoa học