NGUYỄN THỊ TIỀN

14-11-2018 04:30

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
  • Theo dõi đề tài Nafosted.
  • Theo dõi đề tài cấp Nhà nước.
  • Công việc khác.