NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG

08-09-2017 09:09

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

  • Công tác văn thư, soạn thảo văn bản, kế hoạch, lịch công tác.
  • Giải thưởng NCKH của Sinh viên.
  • Theo dõi đề tài NCKH của Sinh viên
  • Theo dõi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ NCKH
  • Công việc khác