NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

08-09-2017 09:15

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Theo dõi đề tài cấp Trường.
  • Theo dõi đề tài cấp Trường (Hỗ trợ Học viên Cao học/ Nghiên cứu sinh).
  • Theo dõi đề tài cấp Trường - Đặt hàng.
  • Theo dõi đề tài cấp Trường - CARE.
  • Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của CBVC