NGUYỄN HOÀNG VIỆT

15-03-2019 02:19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

  • Công tác trong Văn phòng Chuyên san của Tạp chí Phát triển KH&CN - ĐHQG-HCM
  • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
  • Hỗ trợ công việc của Phòng
  • Quản lý dữ liệu NCKH
  • Chứng Lý lịch khoa học
  • Quản lý trang web của Phòng
  • Quản lý phần mềm RD office và công việc văn thư.
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
pornoflow.com