NGUYỄN THỊ MAI LOAN

15-03-2019 02:26

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395
Công việc phụ trách:

  • Công tác trong Văn phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.
  • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
  • Giải thưởng Cán bộ và Sinh viên.
  • Hỗ trợ soạn thảo các Quy chế và Quy định.
  • Công việc khác.