×

lỗi

Image Path "images/team/team-2.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

TS. NGÔ THANH AN

10-08-2017 09:15
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Tham gia quản lý đề tài HTQT.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.