Thành viên

PGS.TS. VĂN THĂNG
TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5396

Quản lý chung

PGS.TS. NGỌC ĐIỀU
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.
. Quản lý Sở hữu trí tuệ
. Văn Phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

TS. PHẠM TẤN THI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý đề tài NCKH.
. Công tác đối ngoại.

TRẦN THỊ MỘNG THÙY
CHUYÊN VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388

 • Theo dõi kinh phí hoạt động KHCN
 • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH.
 • Báo cáo, thống kê.
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Theo dõi dự án PTN
NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Theo dõi đề tài cấp ĐHQG loại A, B, C.
 • Theo dõi đề tài hợp tác với Doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các báo cáo của Phòng.
NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

 • Công tác trong Văn phòng Chuyên san của Tạp chí Phát triển KH&CN - ĐHQG-HCM
 • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
 • Hỗ trợ công việc của Phòng
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Chứng Lý lịch khoa học
 • Quản lý trang web của Phòng
 • Quản lý phần mềm RD office và công việc văn thư.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Theo dõi đề tài cấp Trường.
 • Theo dõi đề tài cấp Trường (Hỗ trợ Học viên Cao học/ Nghiên cứu sinh).
 • Theo dõi đề tài cấp Trường - Đặt hàng.
 • Theo dõi đề tài cấp Trường - CARE.
 • Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của CBVC
NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

 • Công tác văn thư, soạn thảo văn bản, kế hoạch, lịch công tác.
 • Giải thưởng NCKH của Sinh viên.
 • Theo dõi đề tài NCKH của Sinh viên
 • Theo dõi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ NCKH
 • Công việc khác
NGUYỄN DUY THANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Hỗ trợ mua sắm cho các đề tài AUN/SEED-Net, Posco.
 • Mua sắm thiết bị cho dự án.
 • Quyết toán dự án hoàn thành.
 • Đăng ký dự án mới.
 • Theo dõi Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các PTN Trọng điểm ĐHQG.
 • Đăng ký PTN Trọng điểm ĐHQG.
 • Công việc khác.
NGUYỄN THỊ TIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi đề tài Nafosted.
 • Theo dõi đề tài cấp Nhà nước.
 • Công việc khác.
HUỲNH THỊ MAI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395

. Theo dõi Cấp đề tài Thành phố
. Công tác Văn phòng

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395
Công việc phụ trách:

 • Công tác trong Văn phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.
 • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
 • Giải thưởng Cán bộ và Sinh viên.
 • Hỗ trợ soạn thảo các Quy chế và Quy định.
 • Công việc khác.
21-01-2019 09:56

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất

01-11-2017 11:00

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 2924/QĐ-BKHCN ngày 26/10/2017 và số 2891/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2017).

more
10-08-2017 08:25

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược.

more