Thành viên

PGS.TS. VĂN THĂNG
TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5396

Quản lý chung

PGS.TS. NGỌC ĐIỀU
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.
. Quản lý Sở hữu trí tuệ
. Văn Phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

TS. PHẠM TẤN THI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý đề tài NCKH.
. Công tác đối ngoại.

TRẦN THỊ MỘNG THÙY
CHUYÊN VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388

  • Theo dõi kinh phí hoạt động KHCN
  • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH.
  • Báo cáo, thống kê.
  • Quản lý dữ liệu NCKH
  • Theo dõi dự án PTN
NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Theo dõi đề tài cấp ĐHQG loại A, B, C.
  • Theo dõi đề tài hợp tác với Doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ các báo cáo của Phòng.
NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

  • Công tác trong Văn phòng Chuyên san của Tạp chí Phát triển KH&CN - ĐHQG-HCM
  • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
  • Hỗ trợ công việc của Phòng
  • Quản lý dữ liệu NCKH
  • Chứng Lý lịch khoa học
  • Quản lý trang web của Phòng
  • Quản lý phần mềm RD office và công việc văn thư.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Theo dõi đề tài cấp Trường.
  • Theo dõi đề tài cấp Trường (Hỗ trợ Học viên Cao học/ Nghiên cứu sinh).
  • Theo dõi đề tài cấp Trường - Đặt hàng.
  • Theo dõi đề tài cấp Trường - CARE.
  • Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của CBVC
NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

  • Công tác văn thư, soạn thảo văn bản, kế hoạch, lịch công tác.
  • Giải thưởng NCKH của Sinh viên.
  • Theo dõi đề tài NCKH của Sinh viên
  • Theo dõi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ NCKH
  • Công việc khác
NGUYỄN DUY THANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Hỗ trợ mua sắm cho các đề tài AUN/SEED-Net, Posco.
  • Mua sắm thiết bị cho dự án.
  • Quyết toán dự án hoàn thành.
  • Đăng ký dự án mới.
  • Theo dõi Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các PTN Trọng điểm ĐHQG.
  • Đăng ký PTN Trọng điểm ĐHQG.
  • Công việc khác.
NGUYỄN THỊ TIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
  • Theo dõi đề tài Nafosted.
  • Theo dõi đề tài cấp Nhà nước.
  • Công việc khác.
HUỲNH THỊ MAI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395

. Theo dõi Cấp đề tài Thành phố
. Công tác Văn phòng

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395
Công việc phụ trách:

  • Công tác trong Văn phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.
  • Theo dõi đăng ký Sở hữu trí tuệ.
  • Giải thưởng Cán bộ và Sinh viên.
  • Hỗ trợ soạn thảo các Quy chế và Quy định.
  • Công việc khác.