1. Nghiên cứu xây dựng môi trường phát triển lập trình xử song song trên hệ đa xử Supernode

Đề tài nghiên cứu một mô hình kiến trúc song song, liên kết những máy tính rẻ tiền lại với nhau thành một hệ thống đa xử lý gồm các máy PC thông dụng được liên kết với nhau bằng các thiết bị kết nối tốc độ cao (100 Mbps) có cấu hình liên kết động. Sản phẩm được tạo ra bao gồm các phần mềm hệ thống (hệ điều hành đa xử lý chạy trên các nút của Supernode; môi trường truyền nhận thông điệp trên hệ chuẩn MPI), cũng như các phần mềm công cụ (các hàm thư viện phục vụ các tính toán khoa học dựa trên tiêu chuẩn CORBA; công cụ lập trình song song trên hệ thống với giao diện đồ hoạ). Phạm vi ứng dụng của đề tài là trong việc giải quyết các bài toán đ̣i hỏi khối luợng tính toán rất lớn (bài toán mô phỏng trong lănh vực quốc pḥng, giao thông vận tải, bài toán về kết cấu, tính toán độ thấm trong lănh vực dầu khí ...)