7. Nghiên cứu thủy văn thủy lợi vùng ngập đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu của đề tài này là phác họa chân dung ḍng chảy ở vùng ngập lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) để làm “nền” cho các ngành nông nghiệp, xây dựng, bố trí dân cư, giao thông, giáo dục… định hướng phát triển. Qua đấy, cũng đánh giá các biện pháp chế ngự dòng chảy đă và đang thực hiện , như công trình “Thoát lũ Biển Tây”, các công trình “Sống chung với lũ”,… Đề tài gồm 4 phần: a/ Chế độ nước mùa lũ: Giới thiệu địa bàn vùng ngập lũ, diễn biến lũ h́nh thành trên đồng bằng Campuchia và khi truyền tới Việt Nam, diễn biến lũ theo không gian và thời gian khi truyền qua ĐBSCL, các nhân tố ảnh hưởng đến lũ, các giải pháp kiểm soát lũ đă và dự kiến thực hiện, đánh giá tác động của các công trình kiểm soát lũ này. b/ Chế độ nước mùa kiệt: Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước mùa kiệt, xác định cột nước bơm (năng lượng bơm) cho vụ Hè thu và Đông xuân theo không gian và thời gian, đề nghị một số hệ thống canh tác theo chế độ nước. c/ Chất lượng nước và chuyển tải phù sa: Xác định ranh mặn, ranh phèn trong vùng lũ; xác định giới hạn của vùng bồi lắng phù sa, tốc độ bồi lắng và thành phần phù sa. d/ Sạt lở bờ sông: các nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, các vùng sạt lở mạnh, tốc độ sạt lở, một số giải pháp khắc phục. Qua đề tài cũng nhận dạng một số vấn đề thủy văn-thủy lợi cần tiếp tục làm rơ như: mô h́nh toán lũ; diễn biến lũ, phù sa, phèn, mặn,…sau khi có công trình kiểm soát lũ; xói lở bờ sông… Qua 2 cơn lũ lớn năm 2000,2001 cho thấy đề tài đánh giá khá chính xác về hiệu quả khiêm tốn của công trình: “Thoát lũ Biển Tây”, hiện nay các địa phương đă chuyển hướng đầu tư ưu tiên phát triển khu dân cư an toàn vùng lũ, thay v́ ưu tiên kiểm soát lũ như trước đây.